Journal of Jilin Institute of Chemical Technology,2018,35(3): 40-44doi: 10.16039/j.cnki.cn22-1249.2018.03.010
Current Issue|Archive|Adv Search |
The Structural Design and Parameter Analysis of the Chair Structure of Quadriplegia of Cerebral Palsy
ZHU Qi-rui,ZHANG Yu-feng,LI Yang-xin,WU Dong-jun,BI Shuai-nan,ZHOU Rui-jie,YOU Sai-sai