Journal of Jilin Institute of Chemical Technology,2018,35(3): 31-35doi: 10.16039/j.cnki.cn22-1249.2018.03.008
Current Issue|Archive|Adv Search |
Analysis of the Design and Dynamic Characteristics of Recyclable Garbage Crushing Device
ZHOU Zhen-qiang,WANG Kai-bao,CHEN Yu-tian,HAN Ji,HOU Dai-bing,GUO Wen-qi